4th TYA PUPPET THEATRE SHOWCASE

PUPPET THEATER SHOWCASE, organized by the Theater Epicenter, is an annual event featuring the best performances of theater for children and youth and puppetry, that had its first and extremely successful edition in April 2018.

The expert jury appointed by the Theater Epicenter, in cooperation with HC Assitej and HC UNIMA, selects the  best active productions of professional theater performances for children and youth of all aesthetics and genres (drama, puppetry, dance, experimental …) and presents them. organizers, producers and selectors of prestigious international theater festivals, directors of the world’s leading theaters and institutions that produce theater plays for children and youth and world-renowned theater artists in the field of theater for children and youth. Theater epicenter wants to focus strongly on the presentation and promotion of the highest quality Croatian achievements for children and youth at the international level, which is often neglected by the very institutions that create this genre.

Last weekend we closed the 4th TYA PUPPET THEATER SHOWCASE. Satisfied to have done a successful job, we are proud to announce that the performances in the selection of SHOWCASE, performed as part of the 28th SLUK, have received numerous awards!

AWARD FOR THE BEST LIGHTING DESIGN

The award was given to Domagoj Garaj for the play Ancient Underground: Lie, Truth and Myth performed by the Virovitica Theater. The light not only marks and depicts the space of the play, but also participates in it and thus becomes the scenography itself and thus corresponds with the actors. Even the smallest, well-thought-out, moment of light carries great emotional significance.

AWARD FOR THE BEST CREATION OF DOLLS AND MASKS

The award was given to Krešimir Tomac for the play “In the Penal Colony” performed by the Virovitica Theatre, the Fort Forno Theatre and the Academy of Arts and Culture in Osijek. Krešimir Tomac’s puppets are not only artistically impressive but also correspond to the animator and greatly contribute to the aesthetics and ethics of the play.

AWARD FOR BEST COSTUME DESIGN

The award was given to Alena Petrović for the play „Flekavac“ performed by the Rijeka City Puppet Theatre. The award for puppet costume design is often underestimated and the appearance of the puppets themselves already reveals a certain artistry and the theatrical costume goes without saying, but in this play this is not the case, the character of the character that the animator presents with visual features.

AWARD FOR THE BEST ACTING – ANIMATION

The award was given to Gordan Marijanović for inventive animation in the play “Duck Swims Across the Drava”. With his animation, as well as his acting skills, Gordan covers a large array of characters who easily reach the viewer’s heart in rapid changes of character.

AWARD FOR THE BEST ACTING – ANIMATION

The award was given to Irena Bausović Tomljanović for animation in the play “Caffe Kingdom” performed by the Zadar Puppet Theatre. With perfect precision and exceptional dramatic-animative play, Irena manages to breathe character into objects with which the audience can identify.

AWARD FOR THE BEST ACTING – ANIMATION

The award was given to Dominik Karakašić for animation in the play “Caffe Kingdom”. Without Irena there is no Dominik, without Dominik there is no Irena. This artistic duo once again confirmed to us that two theatrical partners, by the power of their artistic expression, can make up a large ensemble.

AWARD FOR THE BEST ACTING – ANIMATION

The award was given to Silvije Švast in the play “In the Penal Colony” performed by the Virovitica Theatre, the Fort Forno Theatre and the Academy of Arts and Culture in Osijek. Silvijo showed exceptional animation potential and thus drew attention to the fact that he can be counted on in the future in the world of puppetry and drama.

BEST TEXT AWARD

The award was given to Petra Cicvarić for the play „On the Trail“, performed by the City Theatre “Zorin dom” Karlovac. With her original crime story, Petra managed to bring children and adults closer to the problems and importance of nature conservation.

AWARD FOR BEST DIRECTING

The award was given to Vanja Jovanović for directing the play “Caffe Kingdom”. Vanja evoked the essence of puppetry with very thoughtful and lucid solutions, and with minimal resources.

AWARD FOR THE PERFORMANCE AS A WHOLE

The award was given to the play ” Duck Swims Across the Drava ” performed by the Branko Mihaljević Children’s Theatre in Osijek. As the selector said in the explanation: “The play is characterized by a very interesting puppet animation in which the possibilities of the textual template according to which the puppet show is performed and the boundaries between the children’s toy and the stage puppet are questioned.”

AWARD FOR THE TOTAL ART OF THE PERFORMANCE

The award was given to the play “On the trail” performed by the City Theatre “Zorin dom” Karlovac. The scenography and puppets form a whole which in a very creative and witty way evokes the atmosphere of life in the river depths, not only on an illustrative but also on a metaphorical level.

COLLECTIVE GAME AWARD

The award was given to the play “Flekavac” performed by the Rijeka City Puppet Theatre.

The play “Flekavac” abounds in creative acting and puppetry solutions that bring accurate, clear and precise play to the stage.

The award of the Children’s Judging Committee went to the play ” Duck Swims Across the Drava ” by the Branko Mihaljević Children’s Theatre.ž

PUPPET THEATRE SHOWCASE u organizaciji Kazališnog epicentra je godišnja revijalna manifestacija na kojoj se prikazuju najbolje izvedbe kazališta za djecu i mlade i lutkarstva, a svoje prvo i iznimno uspješno izdanje imala je u travnju 2018. godine.

Stručni žiri koji imenuje Kazališni epicentar, u suradnji s HC Assitej i HC UNIMA, za tu priliku odabiru 10 najboljih aktivnih produkcija profesionalnih kazališnih predstava za djecu i mlade svih estetika i žanrova (dramske, lutkarske, plesne, eksperimentalne…) te ih predstavlja organizatorima, producentima i selektorima prestižnih međunarodnih kazališnih festivala, ravnateljima svjetskih vodećih kazališnih kuća i institucija koje produciraju kazališne predstave za djecu i mlade i svjetski renomiranim kazališnim umjetnicima s područja kazališta za djecu i mlade. Kazališni epicentar se želi snažno fokusirati na prezentaciju i promociju najkvalitetnijih hrvatskih dostignuća za djecu i mlade na međunarodnom planu, koja je nerijetko zapostavljena ili nedostižna djelatnost samih institucija koja tu umjetnost stvaraju.

Proteklim vikendom zatvorili smo 4th TYA PUPPET THEATRE SHOWCASE.  Sretni zbog uspješno obavljenog posla s ponosom objavljujemo kako su predstave u odabiru SHOWCASE-a, izvedene u sklopu 28. SLUK-a, polučile brojne nagrade!

NAGRADA ZA NAJBOLJE OBLIKOVANJE RASVJETE

Nagrada je dodijeljena Domagoju Garaju za predstavu Antički underground: laž, istina i mit u izvedbi Kazališta Virovitica. Svjetlo ne samo da označava i prikazuje prostor igre, nego i sudjeluje u istoj te samim time postaje i scenografija sama te tako korespondira sa glumcima. I najmanji, do detalja promišljen, svjetlosni trenutak nosi velik emotivni značaj.

NAGRADA ZA NAJBOLJU KREACIJU LUTAKA I MASKI

Nagrada je dodijeljena Krešimiru Tomcu za predstavu „U kažnjeničkoj koloniji“ u izvedbi Kazališta Virovitica, Teatra Fort Forno i Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku. Lutke Krešimira Tomca ne samo da su likovno dojmljive nego i korespondiraju sa animatorom te uvelike pridonose estetici i etici predstave.

NAGRADA ZA NAJBOLJU KOSTIMOGRAFIJU

Nagrada je dodijeljena Aleni Petrović za predstavu Flekavac u izvedbi Gradskog kazališta lutaka Rijeka. Nagrada za kostimografiju lutaka često je podcijenjena te pojava samih lutaka već odaje određenu likovnost te se kazališni kostim sam po sebi podrazumijeva, no u ovoj predstavi to nije slučaj, nego se posvećenost realističnim detaljima ističe u svim segmentima od kolorita, tekstura, proporcija do maštovite kreacije karaktera lika koji animator iznosi vizualnim obilježjima.

NAGRADA ZA NAJBOLJU GLUMU – ANIMACIJU

Nagrada je dodijeljena Gordanu Marijanoviću za inventivnu animaciju u predstavi „Pliva patka preko Drave“. Gordan svojom animacijom, a i glumačkim umijećem, pokriva veliku lepezu likova koji u brzim promjenama karaktera s lakoćom dolaze do srca gledatelja.

NAGRADA ZA NAJBOLJU GLUMU – ANIMACIJU

Nagrada je dodijeljena Ireni Bausović Tomljanović za animaciju u predstavi „ Caffe Kraljevstvo“ u izvedbi Kazališta lutaka Zadar. Sa savršenom preciznošću i iznimnom dramsko-animatorskom suigrom Irena uspijeva udahnuti karakter predmetima s kojima se publika može poistovjetiti.

NAGRADA ZA NAJBOLJU GLUMU – ANIMACIJU

Nagrada je dodijeljena Dominiku Karakašiću za animaciju u predstavi „ Caffe Kraljevsto“. Bez Irene nema Dominika, bez Dominika nema Irene. Taj umjetnički dvojac još jednom nam je potvrdio da dvoje kazališnih partnera, snagom svog umjetničkog izražaja, mogu činiti mnogobrojan ansambl.

NAGRADA ZA NAJBOLJU GLUMU – ANIMACIJU

Nagrada je dodijeljena Silviju Švastu u predstavi „ Kažnjeničkoj koloniji“ u izvedbi Kazališta Virovitica, Teatra Fort Forno i Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku. Silvijo je pokazao izniman animacijski potencijal i na taj način skrenuo pozornost da se na njega ubuduće može i te kako računati u svijetu lutkarske i dramske umjetnosti.

NAGRADA ZA NAJBOLJI TEKST

Nagrada je dodijeljena Petri Cicvarić za predstavu Na tragu, u izvedbi Gradskog kazališta „Zorin dom“ Karlovac. Petra je originalnom krimi pričom uspjela približiti djeci, a i odraslima, probleme i važnosti očuvanja prirode.

NAGRADA ZA NAJBOLJU REŽIJU

Nagrada je dodijeljena Vanji Jovanoviću za režiju predstave „Caffe Kraljevstvo“. Vanja je lutkarski vrlo promišljenim i lucidnim rješenjima, a sa minimalnim sredstvima, dočarao esenciju lutkarske umjetnosti.

NAGRADA ZA PREDSTAVU U CJELINI

Nagrada je dodijeljena predstavi „Pliva patka preko Drave“ u izvedbi Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku. Kao što je izbornica u obrazloženju rekla : „Predstava se odlikuje vrlo zanimljivom lutkarskom animacijom u kojoj se propituju mogućnosti tekstualnog predloška po kojem se izvodi lutkarska predstava i granice između dječje igračke i scenske lutke“.

NAGRADA ZA UKUPNU LIKOVNOST PREDSTAVE

Nagrada je dodijeljena predstavi „Na tragu“ u izvedbi Gradskog kazališta „Zorin dom“ Karlovac. Scenografija i lutke čine jednu cjelinu kojom se na vrlo kreativan i duhovit način dočarava atmosfera života riječnih dubina, ne samo na ilustrativnoj nego i na metaforičkoj razini.

NAGRADA ZA KOLEKTIVNU IGRU

Nagrada je dodijeljena predstavi „Flekavac“ u izvedbi Gradskog kazališta lutaka Rijeka.

Predstava „Flekavac“ obiluje kreativnim glumačkim i lutkarskim rješenjima koja na scenu donose točnu, jasnu i preciznu suigru.

Nagradu dječjeg prosudbenog odbora dobila je predstava „Pliva patka preko Drave“ Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića.

Ukratko o epicentru
Kazališni epicentar je nevladina, nepolitička i neprofitna organizacija koja okuplja hrvatske strukovne udruge posvećene kazalištu za djecu i mlade.
Obratite nam se

Kazališni epicentar

Preradovićeva 44, Zagreb
+385 98 343 700
+385 98 816 883
info.theatreepicentre@gmail.com
kazalisniepicentar
Kako do nas